Aktualności Aktualności

Powrót

Sprzedaż paneli ogrodzeniowych

Sprzedaż paneli ogrodzeniowych

Ogłoszenie o sprzedaży paneli ogrodzeniowych

 

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mińsk ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż paneli ogrodzeniowych:

 

Panel ogrodzeniowy o wymiarach ok 2,0x3,5m ilość 30szt.

Stopa PCV do paneli ogrodzeniowych ilość 30szt.

 

1. Przetarg przeprowadza i organizuje:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mińsk

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41

05-300 Mińsk Mazowiecki

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

·        Siedziba Nadleśnictwa Mińsk  przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41, 05-300 Mińsk Mazowiecki

Terminy:

·        Termin złożenia ofert: 23.06.2022r. do godziny 9:00; Miejsce: sekretariat Nadleśnictwa Mińsk pokój nr 16,

·        Termin otwarcia ofert: 23.06.2022r. o godzinie 9:15; Miejsce: sala konferencyjna Nadleśnictwa Mińsk, pokój nr 9

3. Osoby zainteresowane zakupem mogą dokonać oględzin przedmiotu sprzedaży od dnia ogłoszenia przetargu do upływu terminu składania ofert, od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 14:00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym. Panele ogrodzeniowe znajdują się w  miejscowości Podskwarne, 05-319 Cegłów

     4. Cena wywoławcza  wynosi: 2400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych brutto).

    5. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta:

·        W postępowaniu można złożyć tylko jedną ofertę.

·        Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

    6.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres w którym oferta jest wiążąca.

·        Ofertę oraz podpisaną klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych należy złożyć w siedzibie Nadleśnictwa Mińsk  przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41, 05-300 Mińsk Mazowiecki, w sekretariacie nadleśnictwa (pokój nr 16) do dnia 23.06.2022r. do godziny 9:00 - koperta powinna być opisana w następujący sposób:

"Oferta na zakup paneli ogrodzeniowych - nie otwierać przed  godziną 9:15 w dniu 23.06.2022r."

·        Przetarg wygrywa oferta najkorzystniejsza, tj. zawierająca najwyższą cenę.

Zaoferowana cena musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym ogłoszeniu.

·        Uczestnik przetargu związany jest z ofertą do daty zakończenia przetargu, tj. daty wystawienia faktury.

·        Nadleśnictwu przysługuje prawo do odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

7. Planowany termin sprzedaży: w ciągu 7 dni od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

8. Nadleśnictwo nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte w przedmiocie sprzedaży.

9. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia wystawienia faktury.

Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia. Miejsce odbioru: Podskwane, 05-319 Cegłów

10. Osoba do kontaktu w sprawie sprzedaży :

Piotr Hallek -  tel .794 22 44 88