Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie - zakup lasów i gruntów do zalesienia

Ogłoszenie - zakup lasów i gruntów do zalesienia

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Mińsk informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa:

1. W całym powiecie mińskim (za wyjątkiem gmin: Halinów, Sulejówek oraz obrębów Łęka i Zawiesiuchy w gminie Stanisławów)

2. W  powiecie otwockim – gmina Kołbiel,

3. W powiecie wołomińskim -  gmina Poświętne.

 

Lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu gdy grunty te zostały przeznaczone do zalesienia w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) mogą być nabyte w szczególności:

1. Bezpośredniej przyległości do gruntu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Mińsk,

2. Zniesienia współwłasności lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia lub innego gruntu lub nieruchomości,

3. Regulacji przebiegu granicy polno-leśnej.

Oferowane do sprzedaży grunty powinny:

1. Być własnością lub współwłasnością sprzedającego (w przypadku współwłasności ofertę muszą złożyć wspólnie wszyscy współwłaściciele),

2. Mieć założoną Księgę Wieczystą,

3. Być nieobciążone na rzecz osób trzecich,

4. Nie być przedmiotem sporów granicznych.

 

Wnioski pisemne dotyczące przeznaczonych do sprzedaży działek należy przesłać do Nadleśnictwa Mińsk pocztą na adres:

Nadleśnictwo Mińsk

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 41

05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Oferta sprzedaży musi zawierać:

1. Informację o nr ewidencyjnych działek,

2. Numerze księgi wieczystej,

3. Oświadczenie właściciela (lub właścicieli w przypadku współwłasności lub wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej) o braku sporów granicznych i przynależności.

 

Uwaga: Nabycie lasu, gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego LP, wyrażonej na pisemny wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (25) 759-35-25.

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tj. Dz. U. 2022 poz. 672 z późn. zm.).

2. Zarządzenie nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie określenia zasięgu terytorialnego nadleśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie.

3. Zarządzenie nr 79 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zasad powiększania zasobów leśnych w wyniku nabywania lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy