Wydawca treści Wydawca treści

Lasy Nadleśnictwa Mińsk

Lasy Nadleśnictwa Mińsk są lasami wielofunkcyjnymi – obok funkcji gospodarczych spełniają funkcje: ochronne, dydaktyczne, rekreacyjno-turystyczne, historyczne, ekologiczne, krajobrazowe i kulturowe. Uwzględniając powyższe, można wyodrębnić następujące funkcje lasu: rezerwaty, lasy ochronne i lasy gospodarcze.

Grunty Nadleśnictwa Mińsk o pow. 9523 ha,  tworzą łącznie 416 kompleksów, z czego tylko 3 stanowi duże (powyżej 500 ha), zwarte obszary (uroczyska: Mienia, Jeziorek, Poręby Leśne). Natomiast 190 kompleksów leśnych nie przekracza powierzchni 1,00 ha, a 134 to kompleksy o powierzchni powyżej 1,00 ha, ale nie przekraczającej 5,00 ha. Największym zwartym kompleksem jest uroczysko Mienia położone w gminach: Cegłów, Mińsk Mazowiecki i Siennica. Większość lasów jest skupionych w pasie wschód-zachód ciągnącym się w środkowej części nadleśnictwa oraz w mniejszym stopniu w północnej części nadleśnictwa. Na pozostałym obszarze dominują użytki rolne, z niewielkimi kompleksami leśnymi.

Lesistość obszaru w zasięgu nadleśnictwa wynosi 20,7 %.

Struktura gatunkowa lasów nadleśnictwa jest typowa dla lasów środkowej Polski, z dominująca sosną (64 %) oraz 3 gatunkami, jakim jest dąb, brzoza i olsza. Pozostałe gatunki zajmują 5 % powierzchni. Łącznie stwierdzono 22 gatunki drzew tworzących drzewostany. Drzewostany jednogatunkowe stanowią 41% wszystkich drzewostanów, udział stopniowo maleje wraz ze wzrostem ilości gatunków w drzewostanie, drzewostany cztero- i więcej gatunkowe stanowią 11%.

Na gruntach leśnych Nadleśnictwa Mińsk wyróżniono 14 siedlisk leśnych. Przeważają siedliska borowe, zajmujące łącznie w nadleśnictwie 53,86%, natomiast lasowe zajmują 40,73% powierzchni leśnej. Największy udział mają siedliska świeże – 71,64%, wilgotne 22,61% oraz bagienne 5,72%.