Szkody łowieckie od 1 kwietnia 2018 r.

   Informuję, że dnia 01.04.2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651).

W związku z powyższym zawiadamiam, że z dniem 1 kwietnia 2018 r. rolnicy, na których gruntach wystąpiły szkody od zwierzyny kierują zgłoszenia szkód łowieckich do właściwych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast.

Organizacja szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Zarządzenie nr 22 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie organizacji szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich.

Program reintrodukcji kuropatwy, zająca i bażanta

W latach 2012-2013, realizując „Program reintrodukcji kuropatwy, zająca i bażanta" wsiedliliśmy do obwodu łowieckiego nr 411 (ohz LP) 300 szt. kuropatw, 1100 szt. bażantów i 50 szt. zajęcy.

Dla wpuszczonych ptaków wybudowaliśmy posypy, do których systematycznie podawana jest karma. Pogoda po wprowadzeniu zwierząt była korzystna dlatego pozostajemy w przekonaniu, że  pomyślnie przejdą okres aklimatyzacji w naturze, co w efekcie powinno poprawić stany ilościowe zwierzyny drobnej w obwodzie.

Największym problemem, który daje się dziś zauważyć jest zagrożenie dla wsiedlonych gatunków ze strony drapieżników skrzydlatych: kruków, myszołowów, jastrzębi i siwych wron.

Kolejne wsiedlenia przeprowadzimy w roku 2014.

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka

W granicach administracyjnych nadleśnictwa położone jest 23 obwody łowieckie, w tym jeden stanowiący ośrodek hodowli zwierzyny Lasów Państwowych, noszący nazwę „Kokoszki". Zwyczajem nadleśniczych Nadleśnictwa Mińsk jest utrzymywanie koleżeńskich relacji z zarządami i członkami kół łowieckich, co jest realizowane poprzez coroczne spotkania integracyjne w dniu św. Huberta, wigilijne spotkania opłatkowe. Uroczystości te organizowane są w kościele parafialnym w Hucie Mińskiej, gdzie staraniem leśników i myśliwych utworzono kaplicę św. Huberta. Na terenie ośrodka hodowli zwierzyny LP „KOKOSZKI", w każdym sezonie łowieckim odbywają się polowania szkoleniowe dla pracowników administracji LP.

Na terenie ośrodka pracownicy nadleśnictwa ufundowali kamień dla uczczenia pamięci zmarłego Nadleśniczego Nadleśnictwa Mińsk – Jana Arcimowicza.

Od roku 2012 r. realizujemy program reintrodukcji kuropatwy, zająca i bażanta, zadanie będzie prowadzone do 2016 r.