Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Dolina Kostrzynia - Ostoja obejmuje dolinę rzeki Kostrzyń wraz z łąkami, mokradłami i kompleksami stawów rybnych, oraz otaczające ją lasy łęgowe, olsy i zespoły zarośli. Obszar jest ekstensywnie użytkowany rolniczo i otaczają go w większości pola uprawne. Występuje tu co najmniej 20 gatunków ptaków wymienionych w załączniku I Dyrektywy Ptasiej m.in. bielik, żuraw, orlik krzykliwy, bocian czarny, trzmielojad, zimorodek.

Torfowiska Czernik- Obszar obejmuje dwie bezodpływowe niecki otoczone wysokimi wałami zwydmień, z których największa nosi nazwę Góra Wizna. Rozciąga się tu duży kompleks leśny zwany Czernikiem, w którym dominują bory sosnowe.

Rogoźnica- Obszar położony jest w przykrawędziowej części doliny rzeki Kostrzyń. Teren wysoczyznowy wyniesiony jest 150-200 m n.p.m. w stosunku do dna doliny położonej 140 m n.p.m. Pod względem fizjograficznym należy do Obniżenia Węgrowskiego stanowiącego część Niziny Południowopodlaskiej. Obszar wchodzi w skład dużego kompleksu leśnego, w większości położonego ponad dolinę, porośniętego borami i borami mieszanym. Lokalny krajobraz na przestrzeni ok. 20 km2 tworzy mozaika lasów, rozległych łąk i turzycowisk.

Dolina Środkowego Świdra- Obszar cechuje urozmaicony i niezwykle malowniczy krajobraz, jaki tworzą wyłącznie naturalne, swobodnie meandrujące rzeki. Płynąc pomiędzy wysokimi wyniesieniami moren polodowcowych, Świder na niektórych odcinkach przybiera charakter rzeki podgórskiej. Tworzy liczne zakola, przełomy z wysokimi podciętymi brzegami oraz wodospady, zwane szumami. Urozmaicone dno jest piaszczyste, żwirowe lub kamieniste z licznymi głazami i progami. Dużym walorem rzeki jest stosunkowo czysta woda.